Miljöpolicy

 I vår miljöpolicy ingår viktiga ställningstaganden som gäller vår verksamhet och som genomsyrar hela vår organisation:
- Vi ska utifrån våra förutsättningar arbeta för att minimera den negativa påverkan på inre och yttre miljö.
- Vi ska utifrån de krav på produktionssäkerhet och kvalitet som våra kunder ställer samt utifrån konkurrenssituation och ekonomiska möjligheter miljöanpassa vår produktion i sin helhet.
- Vi ska hushålla och minimera vårt användande av kemikalier, energi, vatten och icke förnyelsebara produkter samt hantera vårt avfall på bästa sätt.
- Vår ambition ska vara att betrakta lagar och förordningar som minimikrav.
- Vi ska systematiskt arbeta med förbättringar enligt våra fastställda miljömål.
- Vi ska fortlöpande utbilda och informera våra anställda om vikten av vårt miljöarbete.
- Vi ska öppet mäta, utvärdera och redovisa resultaten från vårt miljöarbete.